Skip to main content

Comfortmeting

Uw gebouw is zopas voorlopig opgeleverd of al jarenlang in gebruik, maar er zijn klachten over het comfort. LivingComfortable.be voert zomer- en wintermetingen uit om het comfort te objectiveren, desgewenst in combinatie met een analyse van het energieverbruik. Zo kunt u uw aannemer of onderhoudsfirma om doelgerichte aanpassingen vragen.

Binnencomfort

Het ventilatiesysteem is een van de installaties die bijdragen tot de verwezenlijking van een goed binnencomfort voor de gebruikers van een gebouw.

Vanuit een bouwfysisch oogpunt, omvat het binnencomfort vier aspecten en is het onderworpen aan vier soorten beperkingen.

De vier aspecten zijn:

  • het thermische comfort, dat kan worden opgesplitst in het thermische comfort in de zomer en dat in de winter
  • de Binnenluchtkwaliteit
  • het visuele comfort
  • het akoestische comfort.

De vier soorten beperkingen zijn:

  1. Het gebouw en zijn omhulsel, die in hoge mate bepalend zijn voor het comfort. Daarom moet men van bij het voorontwerp voldoende aandacht besteden aan beide aspecten.
  2. De installaties, die al te vaak worden beschouwd als de voornaamste (enige?) actoren om een aanvaardbaar binnenklimaat in stand te houden;
  3. De gebruikers, aan wie men een bepaalde vrijheid van controle moet laten, maar die tegelijkertijd minder rationeel kunnen handelen ten overstaan van het klimaat en de energie;
  4. De milieuaspecten à het energieverbruik en de hieruit voortvloeiende productie van CO2 en andere broeikasgassen moet tot een minimum worden beperkt.
Meer info

Binnenlucht-kwaliteit

De ventilatie heeft als voornaamste doelstelling het in stand houden van een goede Binnenluchtkwaliteit. Het ventilatiesysteem is trouwens de enige installatie die dat doel kan bereiken. De ventilatie-installatie levert frisse lucht aan de verschillende ruimten van het gebouw en zuigt de vervuilde lucht eruit weg.

De termen “basisventilatie” of “hygiënische ventilatie” verwijzen naar de luchtdebieten die vereist zijn om een goede luchtkwaliteit te waarborgen. Zo kan voor de klimaatregeling van de ruimten bijvoorbeeld een bijkomend debiet worden toegevoegd.

Thermisch comfort

De tweede doelstelling van de ventilatie-installatie is het verzekeren van een goed thermisch comfort. Hoewel het ventilatiesysteem een duidelijke invloed heeft op het thermische comfort, is het in dit geval niet de enige installatie waarmee dit doel kan worden bereikt. Men moet dus vermijden dat de ventilatie-installatie het thermische comfort zou aantasten en ervoor zorgen dat ze ertoe bijdraagt.

Om het thermische comfort in de zomer te verzekeren zonder gebruik te maken van een actief koelsysteem, kan men een intensieve nachtelijke ventilatiestrategie toepassen. Hiertoe moet echter aan een aantal voorwaarden voldaan zijn.