Skip to main content

1.TOEPASSINGSGEBIED
De uitvoering en de betaling van al onze prestaties zijn aan deze algemene voorwaarden onderworpen. Geen enkele afwijking van deze algemene voorwaarden kan worden toegestaan,tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
Deze algemene voorwaarden zijn ook op latere overeenkomsten van toepassing en worden geacht gekend te zijn door wie een voorgaande factuur heeft aanvaard.
De algemene voorwaarden van de koper worden uitdrukkelijk uitgesloten.

2.BESTEKKEN EN PRIJSOFFERTES
De bestekken en prijsoffertes zijn gesteund op de thans geldende waarden van lonen en materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behoudt onze verkoper zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.

3.BESTELLINGEN EN ANNULATIE
Alle bestellingen worden ingeschreven in de volgorde van hun aanvaarding en verdeeld volgens de voorhanden zijnde voorraad.
In geval van annulatie is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 20% van de waarde van de bestelling, die de vaste en variabele kosten alsmede de mogelijke winstderving dekt.

4.LEVERINGEN
De leveringstermijnen worden als niet-bindende inlichtingen verstrekt. Wanneer tussen partijen alsnog een bindende leveringsdatum wordt bedongen, behoudt de verkoper zich een bewegingsruimte van 8 werkdagen voor.
De verkoper is bevrijd van elke contractuele aansprakelijkheid wanneer de niet-levering veroorzaakt is door hetzij gevallen van overmacht (bv. oorlog, algemene of gedeeltelijke stakingen of lock-out, besmetting, exploitatieongevallen, brand, gebrek aan arbeidskrachten of grondstoffen, slechte weersomstandigheden, …) hetzij feitelijke gedragingen van de koper(bv. onaangepaste gevaarlijke losfaciliteiten, afwezigheid,…). Wordt de verkoper ten gevolge van deze omstandigheden in de onmogelijkheid geplaatst de overeenkomst uit te voeren, dan behoudt zij het recht voor, hetzij de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige ten hare laste kan worden geëist, hetzij alsnog over te gaan tot levering van zodra dit mogelijk is. In het geval dat de verkoper afhankelijk is van leveringen van derden zijn voormelde bepalingen eveneens toepasbaar in geval van overmacht in hoofde van haar leverancier waardoor de leveringen vertraging zou oplopen.
Zo de niet uitvoering en aansluitende beëindiging van de overeenkomst te wijten is aan de feitelijke gedragingen van de klant, dan wordt de bestelling vermoed geannuleerd te zijn en is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 20% van de waarde van de bestelling, die de vaste en variabele kosten alsmede de mogelijke winstderving dekt.

5.BEWARING EN VERZENDING
De bewaring van goederen, in afwachting van de levering of de afhaling geschiedt op risico en ten laste van de koper.
In geval van verzending van de goederen, gebeurt deze op risico van de koper. De verzendingskosten vallen integraal ten laste van de koper.

6.VRIJWARINGSPLICHT
De vrijwaringsplicht van de verkoper met betrekking tot mogelijke gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van leveranciers van de verkoper. Inlichtingen daaromtrent zullen desgevallend op aanvraag worden verstrekt.

7.KLACHTEN/OPMERKINGEN
De koper is gehouden de aard en de kwaliteit van de goederen bij levering/ontvangst te controleren. Op straffe van verval, moeten alle klachten/opmerkingen betreffende de goederen per aangetekend schrijven aan de verkoper ter kennis worden gebracht binnen de 8 dagen na levering/ontvangst.
Bij gebreke aan klacht/opmerkingen binnen deze termijn wordt de koper geacht de goederen onherroepelijk te hebben aanvaard.

 1. EIGENDOMSVOORBEHOUD
  Geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de hoofdsom, kosten en intresten, ook bij gerechtelijk akkoord, in geval van faillissement of collectieve schuldenregeling.
 2. BEVRIJDINGSBEDINGEN
  De verkoper behoudt zich het recht voor om de overeenkomst, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de klant.
 3. BETALINGEN
  Alle betalingen moeten gebeuren op de zetel van de verkoper. Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na de factuurdatum, tenzij anders bedongen. Bij niet betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag, van rechtswege en zonder enige voorafgaandelijke ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1% per maand op het factuurbedrag. Bovendien is de verkoper, in geval van laattijdige betaling, eveneens van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling gerechtigd op een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% van het factuurbedrag en de gemaakte inningskosten. Bij niet betaling behoudt de verkoper zich daarenboven het recht voor om verdere leveringen op te schorten. Tevens behoudt de verkoper zich het recht voor om de overeenkomst, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.
 4. BEVOEGDE RECHTBANK
  In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de verkoper bevoegd.